Payment policy

1 - Delivery and cash payment at home:

Customers located less than 3km from the store, the EAE TECHNOLOGY agent will be delivered by the sales staff to the customer's address and receive payment when the customer is satisfied and agrees to buy the product.

- Home delivery requests need to have accurate information about the recipient, address, phone number. Some sensitive cases such as: large order value, evening delivery time, delivery address in the alley, remote area ... Sales staff will check and agree more, agree on how specific delivery protocol.

 

2 - Bank transfer payment - delivery via express delivery:

- For addresses not in the above-mentioned scope, customers can pay 100% of the product value in advance through one of EAE TECHNOLOGY's accounts.

- Immediately after receiving the money transfer payment, the consultant will call to notify the customer directly and schedule the delivery date and time. Depending on the customer's address, the delivery time can be from 12 to 72 hours.

- In case of delayed delivery without prior notice, customers can cancel the order and EAE TECHNOLOGY will refund the full amount paid by the customer within 07 days.

- Valuable products include VAT over 20 million VND, according to the Law on VAT issued by the State, payment by bank transfer is required. Customers can call the staff for detailed advice here.

 

3 - Delivery and direct payment at Showroom / Agent of EAE TECHNOLOGY:

- Customers can request to keep goods at one of the Showrooms / Agents.

- The product will be fully prepared after no more than 04 hours, and kept at the store for no more than 12 hours since the sales consultant confirmed the customer's order.

 

4 - Shipping fee + product insurance fee:

- Shipping fee: National free if it is a table lamp, charge for other items or depending on agreement.

- Product insurance premium: For products that are shipped through a third party that has a contract to transport with EAE TECHNOLOGY, the customer pays the product insurance premium depending on the value of the product. During the transportation process, if any damage or loss occurs, the customer will be compensated 100% of the product value at the time of sale if the insurance is paid.

5 - Other cases:

- The customer requests to transfer the goods to another third party such as a garage, acquaintance, or a transporter that does not contract directly with EAE TECHNOLOGY. Costs and all risks during transportation are borne by the customer. When EAE TECHNOLOGY delivery personnel hand over a product to a third party, the customer and the customer's shipping partner need to confirm by phone, SMS or on the EAE TECHNOLOGY delivery note.

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN

1 - Giao hàng và thanh toán bằng tiền mặt tại nhà:

Khách hàng ở khu vực cách cửa hàng, đại lý của EAE TECHNOLOGY dưới 3km sẽ được nhân viên bán hàng giao hàng đến địa chỉ của khách hàng và nhận tiền thanh toán khi khách hàng đã hài lòng và đồng ý mua sản phẩm.
- Các yêu cầu giao hàng tại nhà cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại. Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm.. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra và thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể.

2 - Thanh toán chuyển khoản ngân hàng - giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh:

- Với các địa chỉ không thuộc phạm vi nêu trên, khách hàng có thể thanh toán trước 100% giá trị sản phẩm qua một trong các tài khoản của EAE TECHNOLOGY.
- Ngay sau khi nhận được tiền thanh toán qua chuyển khoản, nhân viên tư vấn sẽ gọi điện thông báo trực tiếp tới khách hàng và hẹn ngày giờ giao hàng. Tuỳ theo địa chỉ của khách hàng mà thời gian giao hàng có thể từ 12 đến 72 giờ.
- Trong trường hợp giao hàng chậm trễ mà không báo trước, khách hàng có thể huỷ đơn hàng và EAE TECHNOLOGY sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà khách hàng đã trả trong thời gian 07 ngày.
- Sản phẩm có giá trị bao gồm thuế Giá trị gia tăng trên 20 triệu VNĐ, theo Luật thuế GTGT do Nhà nước ban hành cần thanh toán chuyển khoản. Khách hàng có thể gọi cho nhân viên để được tư vấn chi tiết tại đây.

3 - Giao hàng và thanh toán trực tiếp tại Showroom/Đại lý của EAE TECHNOLOGY:

- Khách hàng có thể yêu cầu giữ hàng tại một trong các Showroom/Đại lý.
- Sản phẩm sẽ được chuẩn bị đầy đủ sau không quá 04 giờ, và được giữ lại tại cửa hàng không quá 12 giờ kể từ khi nhân viên tư vấn bán hàng xác nhận đơn đặt hàng của khách hàng.

4 - Phí vận chuyển + phí bảo hiểm sản phẩm:

- Phí vận chuyển: Miễn phí toàn quốc nếu là sản phẩm đèn bàn chống cận, tính phí đối với các mặt hàng khác hoặc tùy theo thỏa thuận.
- Phí bảo hiểm sản phẩm: Đối với các sản phẩm khi chuyển hàng thông qua bên thứ 3 là công ty có ký hợp đồng vận chuyển với EAE TECHNOLOGY, khách hàng thanh toán khoản phí bảo hiểm sản phẩm tùy theo giá trị của sản phẩm. Trong quá trình vận chuyển nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát, khách hàng sẽ được đền bù 100% giá trị sản phẩm tại thời điểm xuất bán nếu đóng bảo hiểm.
5 - Các trường hợp khác:

- Khách hàng có yêu cầu chuyển hàng qua bên thứ 3 khác như nhà xe, người quen, hoặc đơn vị vận chuyển không ký hợp đồng trực tiếp với EAE TECHNOLOGY. Chi phí và mọi rủi ro trong quá trình vận chuyển do khách hàng chịu. Khi nhân viên giao hàng EAE TECHNOLOGY bàn giao sản phẩm cho bên thứ 3, thì khách hàng và đối tác vận chuyển của khách hàng cần xác nhận bằng điện thoại, tin nhắn SMS hoặc trên phiếu xuất hàng của EAE TECHNOLOGY.