Privacy Policy

1. Purpose and scope of information collection:
   In order to access and use some services at the website, you may be required to register with us for personal information (Email, Full Name, Contact Number…). All information must be accurate and legal. We are not responsible for all legal liability of information disclosed.
We collect and use your personal information for appropriate purposes and fully comply with the content of this "Privacy Policy". When necessary, we may use this information to contact you directly in the form of: open mail, orders, thank you letter, technical and confidential information ...
In some cases, we may hire an independent unit to conduct market research projects and your information will then be provided to this unit to carry out the project. This third party will be bound by a confidentiality agreement under which they are only allowed to use the information provided for the purpose of completing the project.

2. Scope of using information:
- Website collects and uses your personal information with the appropriate purpose and completely complies with the content of this "Privacy Policy".
- When necessary, we can use this information to contact you directly in the forms such as: open letters, orders, thank you letters, technical and confidential information. Guests can receive periodic mail providing information about new products, services, information about upcoming events or recruitment information if you subscribe to email notifications.

3. Time to store information:
Except for the use of personal information as outlined in this policy, we are committed to not disclosing your personal information out.
Information will be permanently stored until you stop using our service.

4. Address of the unit that collects and manages personal information
ELECTRONIC EQUIPMENT AND AUTOMATION TECHNOLOGY COMPANY
Address: Hamlet 2, Dong My Commune, Thanh Tri District, City. Hanoi.

5. Means and tools for users to access and correct their personal data

At any time you can also access and edit your personal information according to the appropriate links that we provide.

6. Commitment to protecting personal information of customers:

We are committed to protecting your personal information in any way possible. We will use a variety of information security technologies to protect this information from unauthorized retrieval, use or disclosure.

We recommend that you keep your password-related information confidential and not share it with anyone else. If you are using a shared computer, you should log out, or exit all open windows Website.

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
   Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của "Chính sách bảo mật" này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật...
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
- Website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.
- Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, quý khách có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.
Thông tin sẽ được lưu trữ vĩnh viễn cho đến kh quý khách không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nữa.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY THHH CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Địa chỉ :  Thôn 2, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.